નગરપાલિકા || માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
-: પ્રસ્તાવના :-
 
     
  આમુખ :-  
     
       ભારતનાં બંધારણમાં પ્રજાકિય ગણ તંત્ર - લોકશાહી ગણ રાજયની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં વહીવટમાં પારદર્શિતા અને નાગરિકોને માહિતગાર રાખવા એ તંદુરસ્ત લોકશાહી વ્યવસ્થાની પાયાની જરૂરિયાત છે. લોકો દવારા ચૂંટાયેલ સરકાર તથા તેના માધ્યમો પ્રજાને જવાબદાર રહે, પ્રજા અને તંત્ર વચ્ચે સમન્વય દવારા પાયાની સેવાઓ તથા લોક ઉપયોગી કાર્યો ઉચ્ચ ગુણવતા સભર બને, પ્રજા દવારા ભરપાઈ થતા કરવેરાઓનો કયા અને કેવો ઉપયોગ થાય છે તેની પ્રજાને ઉચીત જાણકારી મળે, સરકારશ્રી દવારા જાહેર થતી વિવિધ લોક ઉપયોગી યોજનાઓની જાણકારી પ્રજાજનોને મળે, કાર્યક્ષમ અને કરકસરયુકત નાણાંકીય તથા વહીવટી સંચાલન દવારા મર્યાદીત સાધનોનો મહતમ ઉપયોગ તથા ભ્રષ્ટાચાર ઉપર નિયંત્રણ રહે, સંવેદનશીલ વિગતો / બાબતો માં આવશ્યક ગોપનીયતા જાળવવાના કામમાં સંધર્ષ નિવારવા તથા પ્રજાકિય તંત્રમાં સૌથી અગત્યનો એવો પ્રજાનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવા નાગરિકોને માહિતી પૂરી પાડવા અને તંત્ર તથા પ્રજા વચ્ચે સંવાદિતતા જાળવવાના ઉચ્ચ હેતુથી ભારતની સંસદ દવારા આઝાદ ભારતના છપ્પનમાં વર્ષમાં ''માહિતીના અધિકાર બાબતેનો અધિનિયમ - ર૦૦પ '' લાગુ પાડેલ છે.  
     
  ઉદેશ અને હેતુ :-  
     
       પ્રત્યેક જાહેર સતા મંડળના કામ કાજમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્‍િચત કરવાના હેતુથી જાહેર સતા મંડળના નિયંત્રણ હેઠળ આવતી માહિતીઓ / વિગતો નાગરીકો મેળવી શકે તે માટે વ્યવહારૂ વ્યવસ્થા ગોઠવવાના ઉદેશ થી ઘડવામાં આવેલ '' માહિતીના અધિકાર બાબતેનો અધિનિયમ - ર૦૦પ '' (The Right to Information Act – 2005) ની કલમ ૪ (૧) (ખ) અનુસાર દરેક સતાતંત્રે આ અધિનિયમના અમલથી ૧ર૦ દિવસમાં ૧૭ પ્રકારના નિયમ સંગ્રહો (મેન્યુઅલ) નું સંપાદન તથા પ્રકાશન કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હોય, આથી જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા આ નિયમ સંગ્રહો પ્રકાશિત કરે છે. જેનો હેતુ જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાની સંસ્થાકિય, સેવાકિય પ્રવૃતિઓ તથા તેને આનુસાંગિક વિગતોથી પ્રજાજનોને માહિતગાર કરવાનો છે.

     આ પુસ્‍િતકામાં અધિનિયમની જોગવાઈ અનુસાર ૧૭ પ્રકરણોમાં જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાની માળખાકિય માહિતીઓનો સમાવેશ થાય છે. જે જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા વિસ્તારના પ્રજાજનો તથા સંસ્થાઓ, સંગઠનો સહિત તમામ ને ઉપયોગી થશે.

     આ પુસ્‍િતકામાં સમાવિષ્ટ બાબતો અંગે વિશેષ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા પ્રજાજનો જાહેર માહિતી અધિકારી અને ચીફ ઓફિસરશ્રી, જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાનો સંપર્ક કરી શકે છે. તથા આ પુસ્‍િતકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય અને સંવેદનશીલ તથા ગોપનીય ન હોય તથા નગરપાલિકામાં ઉપલબ્ધ હોય તેવી જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાને સબંધિત માહિતી મેળવવા માટે નગરપાલિકામાં નિયત થયેલ ફી ભરીને નગરપાલિકાના જાહેર માહિતી અધિકારીને અરજી કરી શકશે.

 
     
   ( શ્રી અશ્વિનભાઈ કે ગઢવી)
        ચીફ ઓફિસર
જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા
( શ્રીમતી કુસુમબેન સુરેશભાઈ સખરેલિયા )
પ્રમુખ             
જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા
 
     
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.