નગરપાલિકા || પ્રમુખશ્રીની યાદી
પ્રમુખ શ્રી
સમયગાળો...
જેતપુર નગરપાલિકા-જેતપુર
ડો. શ્રી એલ. એચ. વૈધ
ડીસેમ્બર - ૪૯ થી ઓગસ્ટ પ૩
શ્રી સી. એમ. કામદાર
ઓગસ્ટ - પ૩ થી સપ્ટેમ્બર - પ૩
શ્રી એ. એન. પટેલ
સપ્ટેમ્બર - પ૩ થી સપ્ટેમ્બર પ૭
શ્રી સી. એમ. કામદાર
સપ્ટેમ્બર - પ૭ થી ઓગસ્ટ - પ૮(
શ્રી એસ. કે. ખાચરિયા (ઈ. ચા.)
ઓગસ્ટ - પ૮ થી મે - પ૯
શ્રી કે. એચ. તારપરા
મે - ૬૧ થી સપ્ટેમ્બર - ૬પ
શ્રી એ. એન. પટેલ
ઓકટોબર - ૬પ થી સપ્ટેમ્બર - ૬૭
ડો.એન. વી. વસાવડા
ઓકટોબર - ૬૭ થી સપ્ટેમ્બર - ૬૯
ડો. એન. વી. વસાવડા
ઓકટોબર - ૬૯ થી
શ્રી જે. એસ. પારેખ
ઓકટોબર - ૭૦ થી સપ્ટેમ્બર - ૭ર
ડો. એન. વી. વસાવડા
ઓકટોબર - ૭ર થી
ડો. એન. વી. વસાવડા
નવેમ્બર - ૭૩ થી
ડો. એન. વી. વસાવડા
ઓકટોબર - ૭પ થી જુલાઈ - ૭૭
શ્રી એચ. આર. જોગી
જુલાઈ - ૭૭ થી
શ્રી એસ. એ. ઠુંમર
જાન્યુઆરી - ૭૮ થી
શ્રી વી. આઈ. પંડયા
નવેમ્બર - ૮૦ થી
શ્રી કાલીદાસ હ. પારઘી
ઓગસ્ટ - ૮૧ થી
શ્રી કાલીદાસ હ. પારઘી
નવેમ્બર - ર૬ - ૧૯૮૪ થી
શ્રી વી. એમ. સખરેલિયા
ડીસેમ્બર - ૭ - ૧૯૮પ થી
શ્રી રસીકભાઈ એમ. પડીયા(ઈ. ચા.)
સપ્ટેમ્બર - ૪ - ૧૯૮૭ થી
શ્રી વી. એમ. સખરેલિયા
ડીસેમ્બર - ૭ - ૧૯૮૭ થી
શ્રી વી. એમ. સખરેલિયા
ડીસેમ્બર - ૧૬ - ૧૯૮૯થી
શ્રી એચ. એલ. પુરોહિત
ડીસેમ્બર - ૭ - ૧૯૯૦ થી
શ્રી કિશનભાઈ લીલારામ ધાંધા
જાન્યુઆરી - પ - ૧૯૯૧થી
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકા - જેતપુર
શ્રી આર. જી. ભાલારા
જાન્યુઆરી - ૧૯૯૬ થી
શ્રી કલ્પનાબેન મહેતા
જુલાઈ - ૧૯ - ૧૯૯૬ થી
શ્રી વી. એમ. સખરેલિયા
સપ્ટેમ્બર - ૧૩ - ૧૯૯૬ થી
શ્રી મામદભાઈ એમ. મુસાણી
સપ્ટેમ્બર - ૧૩ - ૧૯૯૭ થી
શ્રી પ્રમોદભાઈ આર. ત્રાડા
સપ્ટેમ્બર - ૧૩ - ૧૯૯૮ થી
શ્રી જેસુખભાઈ એન. ગુજરાતી (ઈ.ચા.)
માર્ચ - ૧ - ૧૯૯૯ થી
શ્રી ઉકાભાઈ એન. લુણી
માર્ચ - રપ - ૧૯૯૯ થી
શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન એસ. આંબલિયા
સપ્ટેમ્બર - ૧૩ - ૧૯૯૯ થી
શ્રી જેસુખભાઈ એન. ગુજરાતી
સપ્ટેમ્બર - ૧ર - ર૦૦૦ થી
શ્રી દિપકભાઈ એમ. શુકલ
સપ્ટેમ્બર - ૧૩ - ર૦૦૧ થી
શ્રી વાય. ડી. શ્રીવાસ્તવ
નવેમ્બર - ૧૧ - ર૦૦ર થી
શ્રીમતી ભાવનાબેન સી. રાદડિયા
માર્ચ - ૧ર - ર૦૦૩ થી
શ્રી રાજેશ ઉસદડિયા (ઈ.ચા.)
ઓગસ્ટ - ૩ - ર૦૦૪ થી
શ્રીમતી દિવાળીબેન ગોહેલ
ઓગસ્ટ - ર૦ - ર૦૦૪ થી
શ્રી ગફારભાઈ વી. લાખાણી (ઈ.ચા.)
માર્ચ - ૧ર - ર૦૦પ થી
શ્રીમતી ભાવનાબેન સી. રાદડિયા
માર્ચ - ૩૦ - ર૦૦પ થી
શ્રી અજીતસિંહ આર. જાડેજા
સપ્ટેમ્બર - ૧ર - ર૦૦પ થી
શ્રીમતી મુકતાબેન એન.નંદાણીયા
માર્ચ - પ - ર૦૦૮ થી
શ્રી અજીતસિંહ આર. જાડેજા
સપ્ટેમ્બર - પ - ર૦૧૦ થી
શ્રી જેસુખભાઈ એન. ગુજરાતી
એપ્રિલ - ૩૦ - ર૦૧૧ થી
શ્રી સુરેશભાઈ વી. સખરેલીયા
મે - ર૧ - ર૦૧૧ થી
શ્રીમતી રમાબેન આર. મકવાણા
માર્ચ - ૦પ - ર૦૧૩ થી
શ્રીમતી શારદાબેન એચ. બારોટ
ઓગસ્ટ -૨૬ -ર૦૧પ થી
શ્રી જેસુખભાઇ નથુભાઇ ગુજરાતી
સપ્ટેમ્બર - ૧૪ - ર૦૧પ થી -
શ્રીમતી કુસુમબેન સુરેશભાઈ સખરેલિયા
-
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.