વીઝન ર૦ર૦ || રોડ નેટવર્ક
G
ર૦૦૪
ર૦ર૦
ડામર રોડ, સીમેન્ટ કોંક્રીંટ લાદી રોડ - ૪૦.૧૭૮
ડબલ્યુ. બી. એમ. રોડ - ૩૭.૩૯૮
------
કી.મી. ૭૭.પ૭૬
૧૦૭ કી.મી.
અંદાજીત કિંમત રૂ. ૧ર કરોડ

રૂ. ૧૬ કરોડ

     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.