વીઝન ર૦ર૦ || ડ્રેનેજ
G
ર૦૦૪
ર૦ર૦
૬૦ ટકા એરિયામાં સુવિધા છે.
તમામ એરિયામાં સુવિધા આપવાની છે. - ર૦ લાખ
૧.૩૦ કરોડ પ્રતિ દિન

૧.૯૦ કરોડ લીટર પ્રતિ દિન

ર૦ હજાર કનેકશન (ડ્રેનેજ)
ર૮ હજાર કનેકશન (ડ્રેનેજ)
સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ નથી.
બે ઓકસીડેશન પોન્ડ સહીતનું સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ૧.ર૦ કરોડ
ભુગર્ભ ગટરની સગવડ નથી.
સમગ્ર શહેર વિસ્તારમાં ભુગર્ભ ગટરની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. લંબાઈ ૧પ૦૦૦ મી. અંદાજીત ખર્ચ રૂ. ૩ કરોડ
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.