નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || બાંધકામ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એન.એસ. ઉસદડીયા
ક.આ.મ્યુનીસીપલ એન્જીનીયર
પ.વ.ડી.
૯૦૩૩૩૩૩૦૨૮
શ્રી એમ.એસ. ચૌહાણ
સબઓવરસીયર
પ.વ.ડી.
૯૯૭૪૬૬૯૫૧૧
શ્રી કે.બી. પટેલ
કલાર્ક
પ.વ.ડી.
૯૯૯૮૧૮૧૨૩૨
શ્રી એસ.એસ.પંડયા
પટાવાળા
પ.વ.ડી.
૮૪૦૧૭૫૬૩૭૨
શ્રી બી.પી. છેલાણા
પટાવાળા
પ.વ.ડી.
-
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.