નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || બાંધકામ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી કે. બી. પટેલ
પ.વ.ડી. કલાર્ક
વહીવટી કામગીરી,સરકારશ્રી ના પત્ર અંગેની માહિતીઓ તૈયાર કરવી, સરકારશ્રીમાંથી મળતી તમામ ગ્રાન્ટના રીપોર્ટ તૈયાર કરવા,આવાસ યોજનાની કામગીરી વિગેરે
9998181232
શ્રી જી. કે. વાઘેલા
ગાર્ડન/સ્મશાન કલાર્ક
વહીવટી કામગીરી, પરચુરણ બીલો બનાવવા, આવક જાવક, ગ્રાન્ટ, સ્ટોક રજી., તથા ગાર્ડન/સ્મશાનના મજુરોના હાજરી પત્રક તથા મજુરો ઉપર દેખરેખ રાખવી વિગેરે
9978252517
શ્રી બી. પી. છેલાણા
પવડી મુકાદમ
પવડી ડીપાર્ટમેન્ટલી કામ ઉપર મજુરોની હાજરી પુરવી, મજુરોને જુદી જુદી જગ્યાએ કામગીરી સોંપવી, સ્ટોર રૂમમાંથી જરૂરીયાત મુજબ સિમેન્ટ સાઈટ ઉપર પહોચતી કરવી, શહેર વિસ્તારમાં સી.સી રોડના કામ પર દેખરેખ રાખવી, શહેર વિસ્તારમાં દબાણ હટાવની કામગીરીમાં મજુરોની સાથે રહેવુ વિગેરે
9979247265
શ્રી હર્ષદ સી. પંડયા
:સ્મશાન પગી
સ્મશાન દેખરેખ રાખવી, સ્ટોરમાંથી છાણા લાકડા આપવા, મરણ નોંધ રાખવી, મરણ પહોંચ કાઢવી વિગેરે
-
શ્રી ગોરધનભાઈ આર. નંદાણીયા ગાર્ડન પગી
સોમનાથ ગાર્ડન તથા સ્મશાનમાં પગી તરીકેની કામગીરી,ઝાડ ફુલને પાણી પાવા, મહેંદી કટીંગ વિગેરે
 
શ્રી જેરામભાઈ બી. નંદાણીયા ગાર્ડન પગી
સોમનાથ ગાર્ડનમાં પગી તરીકેની કામગીરી,ઝાડ ફુલને પાણી પાવા, મહેંદી કટીંગ વિગેરે
 
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.