નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || શોપ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી સી.એમ.ચાવડા
ઈનચાર્જ શોપ ઈન્સ્પેકટર
શોપ ઈન્સ.ને લગતી તમામ કામગીરી
9974358836
02823224410
શ્રી સી.કે.વેકરીયા
કલાર્ક
કલાર્ક તરીકેની કલેરીકલ કામગીરી
9909568007
શ્રી એચ.એલ.કરમટા પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની તમામ પ્રકારની કામગીરી
 
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.