જેતપુર-નવાગઢ || અન્ય સંસ્થાઓ
જેતપુર શહેરમાં કાર્યરત સંસ્થા તથા એસોસીયેશનની નામાવલી
   
જેતપુર ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ - જેતપુર
જેતપુર ડાઈંગ એન્ડ પ્રીન્ટીંગ એસોસીયેશન
કલર કેમીકલ્સ મર્ચન્ટ એસોસીએશન
જેતપુર ગ્રેઈન મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
જેતપુર કલોથ મર્ચન્ય એસોસીયેશન
ગોલ્ડ એન્ડ સીલ્વર મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
પેકીંગ મટીરીયલ્સ મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
સ્કીન ડીઝાઈનર્સ એસોસીયેશન
પેટ્રોલીયમ ડીલર્સ એસોસીયેશન
પ્રીંન્ટીંગ પ્રેસ એસોસીયેશન
ઈલેકટ્રીક ગુડઝ મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
સીમેન્ટ ડીલર્સ એસોસીયેશન
ટીમ્બર મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
સાડી ફીનીશીંગ એસોસીયેશન
પાન-બીડી મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
હોટલ હલવાઈ એસોસીયેશન
કટલેરી મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
કેમીસ્ટ એન્ડ ડ્રગીસ્ટ એસોસીયેશન
વાસણ ભંડાર એસોસીયેશન
હાર્ડવેર મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
વેકસ મેન્યુફેકચર્સ એસોસીયેશન
બાર એસોસીયેશન
ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસીયેશન
ઈન્‍િડયન મેડીકલ એસોસીયેશન
સેલટેક્ષ પ્રેકટીશનર્સ એસોસીયેશન
એન્જીનીયરીંગ મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
જેતપુર તાલુકા પત્રકાર સંઘ
ન્યુઝ પેપર એજન્ટ એસોસીયેશન
જેતપુર ઓટોમોબાઈલ મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
જેતપુર બુક સેલર્સ એન્ડ મર્ચન્ટ એસોસીયેશન
જેતપુર બેન્કર્સ એસોસીયેશન
ધારેશ્વર જી. આઈ. ડી. સી. ઔધોગીક એસોસીયેશન
જેતપુર ઝેરોક્ષ એસોસીયેશન
જેતપુર સ્ક્રીન ડીઝાઈન મટીરીયલ્સ એસોસીયેશન
 
   
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.