નાગરિક અધિકાર પત્ર || જાહેર આરોગ્યની સેવા તથા જાહેર લાયબ્રેરીની
નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
જાહેર આરોગ્યની સેવા
જાહેર રસ્તા અને જગ્યાઓ સાફ કરવી.
દરરોજ સફાઈ કામદાર વડે આ કામ કરાવવામાં આવે છે.
કચરાપેટીમાંથી કચરો ભેગો કરી નિકાલ કરવો.
દરરોજ ટ્રેકટર - ટ્રેઈલર વડે કચરાનો નિકાલ કરાવવામાં આવે છે.
કચરો ન ઉપાડવાની ફરીયાદ મળતાં
ર૪ થી ૪૮ કલાકમાં, સદરહુ કામગીરી કરાવવામાં આવે છે.
જાહેર લાયબ્રેરીની સેવાઓ
લાયબ્રેરીનું સ્થળ
વોલીબોલ ગ્રાઉન્ડ , જેતપુર લાયબ્રેરી ખુલ્લી રહેવાનો સમય સવારનાં ૮-૦૦ થી ૧૧-૦૦ સાંજનાં ૪-૦૦ થી ૮-૦૦ (કામકાજનાં દિવસોએ) સભ્ય બનવા તમામ નાગરિકો પાત્ર છે. પુખ્ત નાગરિકોને રૂ.પ૦/- લઈ સભ્ય બનાવવામાં આવે છે.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.