નગરપાલિકા || નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ
Next >>    1    2
અનુ નં
વોર્ડ નં
સભ્યનું નામ/હોદ્દો
સરનામું
સંપર્ક નંબર
મંજુલાબેન છગનભાઈ પરમાર
અપક્ષ
નવાગઢ ધાર, દાસી જીવણ પરા, નવાગઢ
9925530738
  આશાબેન વિનુભાઈ બાવીશા
અપક્ષ
નુતનનગર આંખની હોસ્‍િપટલ પાસે,ધોરાજી રોડ, જેતપુર.
9879179284
અનિલભાઈ રતીભાઈ કાછડીયા
અપક્ષ
રાજદીપ, સરધારપુર દરવાજા પાસે,નવાગઢ 9925336587
 
ગીતાબેન બાઘાભાઈ વાળા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
જાગૃતિપરા, શેરીનં.-૩, નવાગઢ 9979290291
લાખાભાઈ મંગાભાઈ સોંદરવા
અપક્ષ
વણકરવાસ, કડીયા પ્લોટ, નવાગઢ
9998169770
જયંતીલાલ મોહનભાઈ ગજેરા
અપક્ષ
પટેલ ચોક, શંકરના મંદિર પાસે, નવાગઢ 9725295481
શારદાબેન હમીરભાઈ
વેગડા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
ભાદરના સામા કાંઠા, નરસંગ ટેકરી, જેતપુર 9925135375
ચંદ્રેશ ધીરજલાલ વીંછી
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 ફુલવાડી, રામટેકરી, શેરીનં.-૧, જેતપુર 9327752002
પ્રકાશભાઈ ભીખુભાઈ ગીડા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
ભાદરના સામા કાંઠા, વાસુકીદાદાના મંદીર પાસે, જેતપુર 9925441302
૧૦
કંચનબેન વિનુભાઈ કંડોળીયા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
પાંચપીપળા રોડ, કંડોળીયા વાડી, જેતપુર 9601424224
૧૧
રમાબેન બાબુભાઈ સરવૈયા
અપક્ષ
ઘેટાવાળા પ્લોટ, જેતપુર 9925068956
૧ર
મહેશભાઈ જીણાભાઈ ભડલીયા
અપક્ષ
નાજાવાળા પરા, હનુમાન મંદિર, જેતપુર  
9913252463
૧૩
ભાવનાબેન વિનોદભાઈ ખાચરીયા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
જુના પાંચપીપળા રોડ, ખટટર ડાઈંગ સામે, જેતપુર  9913264307
૧૪
હિતેશભાઈ વિનુભાઈ કંડોળીયા
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
જુના પાંચપીપળા રોડ, હરીઓમ નગર, કંડોળીયા વાડી, જેતપુર 9601324224
૧પ
જેસુખભાઈ નથુભાઈ
ગુજરાતી

ભારતીય જનતા પાટી
ખોડીયાર કૃપા,ગુજરાતી વાડી, જેતપુર. 9825242325
૧૬
કંચનબેન કાંતીલાલ વોરા ભારતીય જનતા પાર્ટી
ફુલવાડી, શેરી નં. એ / પ ,જેતપુર
9909566950
૧૭
અબાભાઈ મામદભાઈ
કુરેશી

અપક્ષ
ફુલવાડી ઢોરા, ચાંદની ચોક સામેની શેરી,જેતપુર. 9909459244
૧૮
અશોકકુમાર ભગવાનદાસ મંગલાણી
ભારતીય જનતા પાર્ટી
ઉંધી શેરી, શાક માર્કેટ પાસે, જેતપુર 9925964560
૧૯
  ભારતીય જનતા પાર્ટી
અપક્ષ
લાદી રોડ, નગીના મસ્જીદ પાસે, જેતપુર 9909459212
ર૦
દીપકભાઈ માંડાભાઈ લુણી
અપક્ષ
મોટા ચોક, ચાંપરાજની બારી, જેતપુર 9825658711
ર૧
 
ઉમરભાઈ જુમાભાઈ મુસાણી
અપક્ષ
મતવા શેરી, જેતપુર   9925260074
Next >>    1    2
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.