નગરપાલિકા || નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ
Next >>    1    2
અનુ નં
વોર્ડ નં
સભ્યનું નામ/હોદ્દો
સરનામું
સંપર્ક નંબર
માધુરી સંજયભાઈ ભેડા નાજાવાળાપરા, જેતપુર. ભા.જ.પા.
92751 45995
કંચનબેન વિનુભાઈ કંડોળીયા
હરી ઓમ નગર, જુનાપાંચપીપળારોડ, જેતપુર ભા.રા.કોં.
90991 42310
અનીલભાઈ રતીભાઈ કાછડીયા સરધારપુર દરવાજા પાસે,નવાગઢ ભા.જ.પા.
99253 36587
દેવશીભાઈ કરમશીભાઈ ઝીંઝુવાડીયા
નાગબાઈધાર, નવાગઢ ભા.જ.પા.
99243 51395
જયોત્સનાબેન દિનેશભાઈ બગડા મોણપરવાસ, નવાગઢ ભા.જ.પા.
99094 59296
રેખાબેન દિનેશભાઈ કમાણી
પટેલચોક, રામજીમંદિરપાસે, નવાગઢ અપક્ષ
99133 80403
ગફારભાઈ વલીભાઈ લાખાણી ખાટકીવાડ, અનાજના ગોડાઉન પાસે, નવાગઢ અપક્ષ
98252 20112
ઉમેશભાઈ હીરજીભાઈ પાદરીયા શંકરના મંદિરપાસે, નવાગઢ અપક્ષ
92275 02070
કવીબેન સામતભાઈ સાંજવા
ભાદરના સામાંકાઠે, શીવ પાનની બાજુમાં, જેતપુર ભા.જ.પા.
97265 09391
૧૦
કંચનબેન કાન્તીલાલ વોરા
જયશીકત સોસાયટી, જુના પાંચપીપળારોડ, જેતપુર ભા.જ.પા.
99095 66950
૧૧
વનરાજભાઈ ભીખુભાઈ ગીડા ભાદરના સામાંકાઠે, વાસુકીદાદાના મંદિરપાસે, જેતપુર અપક્ષ
96872 41577
૧ર
ચંદ્રેશભાઈ ધીરજલાલ વીંછી ફુલવાડી, રામ ટેકરી, શેરી ૧, જેતપુર ભા.જ.પા.
87803 47390
૧૩
દીપાલી હીતેશભાઈ કંડોળીયા
હરી ઓમ નગર, જુના પાંચપીપળારોડ, જેતપુર ભા.જ.પા.
83475 89461
૧૪
મિનાક્ષીબેન રામજીભાઈ સોજીત્રા
જયશકિત કોલોની, જુના પાંચપીપળારોડ, જેતપુર ભા.જ.પા
88660 45018
૧પ
જેસુખભાઈ નથુભાઈ ગુજરાતી
ખોડીયારકૃપા, ગુજરાતીની વાડી, જેતપુર ભા.જ.પા.
98252 42325
૧૬
મહમદભાઈ અબુભાઈ સાંઘ
વીરાશકિત મંદિર પાછળ,ધોરાજીરોડ,જેતપુર અપક્ષ
99253 42956
૧૭
અનિશબેન ફારૂકભાઈ નગરીયા
બુંગીયાશેરી, જેતપુર અપક્ષ
90544 30115
૧૮
હમીદાબેન બસીરભાઈ લીંગડીયા
જગાવાળાચોરા, જેતપુર અપક્ષ
98988 09317
૧૯
ઉમરભાઈ જુમાભાઈ મુસાણી મતવાશેરી, શ્રીજી ગેસ્ટ હાઉસ સામે, જેતપુર અપક્ષ
98252 60074
ર૦
રહીમભાઈ ઓસમાણભાઈ મકવાણા
બોખલા દરવાજા,હુશેનીચોક, અઠા શેરી, જેતપુર અપક્ષ
94094 34835
ર૧
શારદાબેન હમીરભાઈ વેગડા
નરસંગ ટેકરી, જેતપુર ભા.રા.કોં.
99251 35375
રર

રક્ષાબેન વિજયભાઈ વ્યાસ

લોહાણાશેરી, મોટાચોક, જેતપુર ભા.જ.પા.
94271 58430
Next >>    1    2
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.