નાગરિક અધિકાર પત્ર || અગ્‍િનશામક સેવા તથા વી.આઈ.પી. માટેની સેવા
નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
અગ્‍િનશામક સેવાઓ
આગ-અકસ્માતનાં સમયે ફોન નંબર ૨પ૧૧૯૬ અથવા ૨પ૦૬૮ ઉપર માહિતી આપવાથી આ સેવા આપવામાં આવે છે.
તદઉપરાંત રૂબરૂ આવી, માહિતી આપવાથી આ સેવા આપવામાં આવે છે.
આ અંગે નિયત કરેલા કોઈ ફોર્મમાં અરજી કરવાની હોતી નથી.
૪૮ કલાક
વી.આઈ.પી. માટેની સેવાઓ
વી.આઈ.પીના પત્રો અન્ય સ્થાનિક સંસ્થાને અને સરકારી કચેરીનાં પત્રો માટેની નિકાલ વ્યવસ્થા
પત્રની પહોંચ
પત્રની પહોંચ
આખરી જવાબ
દિવસ - ૧પ માં
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.