નગરપાલિકા || જનતા જોગ સૂચનાઓ
શહેર વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા જાળવો કે જેથી કોઈપણ રોગનો પ્રતિકાર થઈ શકે.
પાણીનો દુવ્ર્યય થતો અટકાવી કરકસરથી ઉપયોગ કરો અને નગરપાલિકાના દરેક કાર્યો સહકાર આપો.
તમારી પોતાની માલિકીની જમીનમાં જે કોઈ બાંધકામ કરો તેની અગાઉથી નગરપાલિકાની ધોરણસર પરવાનગી લઈને જ કરો. નગરપાલિકાની જમીનનું દબાણ ન થાય તેની ખાસ તકેદારી રાખો.
નગરપાલિકાના જાહેર રસ્તા ઉપર કેબીન, રેકડીઓ રાખીને રાહદારીઓને અડચણરૂપ થવું નહી. આ સૂચનાઓનો ભંગ થયે દબાણ કરનારાઓ સામે ગુ. મ્યુ. એકટ અન્વયે પગલાં ભરવામાં આવશે.
નગરપાલિકાની જાહેર મિલકતોને નુકશાન ન થાય તે જોવાની દરેક નાગરિકોની પવિત્ર ફરજ છે તથા જાહેર જાજરૂઓને નુકશાન થાય તેવું કૃત્ય કરવું નહિ.
તમારા બાળકોને ફરજીયાત શિક્ષણ આપી ઉંચા અપાવી, સુસંસ્કારી, બનાવી શહેર અને રાષ્ટ્રના નવ નિર્માણ કાર્યને વેગવંતુ બનાવો.
શહેરના દરેક કાર્યોમાં તન-મન-ધનથી સહકાર આપી શહેરની આબાદી માટે સહકાર આપો.
નગરપાલિકા તરફથી હાઉસટેક્ષને લગતી વખતો વખત થતી આકારણીની સત્ય અને પૂરતી માહિતી આપી નગરપાલિકાને આપનો સહકાર આપવા વિનંતી છે.
જન્મ થયાની તારીખથી ર૧ દિવસમાં અને મરણ થયાની તારીખથી ર૧ દિવસમાં નગરપાલિકાની જન્મ મરણ શાખામાં નોંધ કરાવી લેવાનું ફરજીયાત છે. તે મુદત બાદ ૩૦ દિવસ સુધી લેઈટ ફી રૂ. ર/- ત્યારબાદ એક વર્ષ સુધીમાં મામલતદાર સાહેબ રૂબરૂ સોગંદનામાથી તથા ત્યારબાદ એક વર્ષ બાદ નામદાર કોર્ટનો હુકમ મેળવીને નોંધ થઈ શકે છે. તેમજ બાળકના નામની નોંધણી - નોંધણીની તારીખથી એક વર્ષમાં ફ્રી કરી આપવામાં આવશે. એક વર્ષ બાદ રૂ. પ/- લેઈટ ફી લેવામાં આવશે.
નગરપાલિકાના કાયદા કાનૂનનું પાલન કરવું આપણા હિતમાં છે.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.