ફોટો ગેલેરી || સ્થાપત્ય
   
ચાપરાજવાળા- જોગડા દાદા
ચાપરાજની બારી
ચાપરાજની બારી
જેતપુર સ્ટેટ રાજમુદ્રા
જેતપુર રાજચિહન
ધોરાજી દરવાજો
ગોંડલ દરવાજો
મહારાણી સાહેબા શ્રી કમરીબાઈ
શ્રી કમરીબાઈની મૂર્તિ
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.