ફોટો ગેલેરી || જેતપુર
   
દરબાર શ્રી મુળુવાળા સાહેબ
દરબાર શ્રી નાજાવાળા કાળાવાળા
દરબાર શ્રી મહિપાલવાળા
જેતપુર - શહેર
ભાદર ડેમ
શોપીંગ સેન્ટર
રાત્રિનું જેતપંર શહેર
નવો રેલ્વે પુલ
શ્રી કમરીબાઈ હાઈસ્કૂલ
સાડી ઉધોગ
ટ્રાન્સપોર્ટ ઉધોગ
હીરા ઉધોગ
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.