વીઝન ર૦ર૦ || પાણીપુરવઠો

G
ર૦૦૪
ર૦ર૦
વસ્તી : ૧,૦પ,૦૦૦
વસ્તી : ૧,પપ,૦૦૦
     ૧ર લાખ લીટર
     ૭ લાખ લીટર
     ર૦ લાખ લીટર
     ૧૦ લાખ લીટર - રૂ. ૩પ લાખ
     ૧૦ લાખ લીટર - રૂ. ૩પ લાખ
 
ભાદર ડેમ પંપીંગ મશીનરી
     ર સેટ (ઓલ્ટરનેટ)
૬ લાખ લીટર પ્રતિ કલાક પ્રતિ સેટ
કુલ ૪ સેટ એકી સાથે બે - બેની પેરમાં ઓલ્ટરનેટ ચલાવવા
૬ લાખ લીટર પ્રતિ કલાક પ્રતિ સેટ
ખર્ચ રૂ. પ૦ સેટ
ભાદર ડેમથી ફીલ્ટર પ્લાન્ટ સુધીની પાઈપ લાઈન હયાત
આર. સી. સી. ૬૦૦ મી. મી.
ભાદર ડેમથી ફીલ્ટર પ્લાન્ટ સુધીની પાઈપ લાઈન સુચિત
ડી. આઈ. પાઈપ ૬૦૦ મી. મી. ખર્ચ રૂ. ર૦ કરોડ
શહેર વિસ્તાર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન પાઈપ લાઈનો જુના ગામ તળ હયાત વિસ્તારમાં પાઈપ લાઈન છે. ૧૩૧૦૦ નળ કનેકશનનો આપેલ છે.
નવા વિકસતા વિસ્તારોમાં નવી ડીસ્ટ્રીબ્યુશન લાઈનો નાખવાની થાય. ખર્ચ રૂ. ૩ કરોડ થાય. કુલ રપ૦૦૦ નળ કનેકશનો થાય.
ફીલ્ટર પ્લાન્ટ - એક
    સંપ - રો વોટર સંપ
ભાદર ડેમ - પ લાખ લીટર
    કલીયર વોટરસંપ - પ૦ લાખ લીટર
અધતન બનાવી ક્ષમતા વધારવામાં આવશે.
    સંપ - રો વોટર સંપ
૧૦ લાખ લીટર ખર્ચ રૂ. ૩૦ લાખ
    કલીયર વોટરસંપ - પ૦ લાખ લીટર ખર્ચ રૂા. ૧૦ કરોડ
ફીલ્ટર પ્લાન્ટ ઉપર પંપ હાઉસ, પંપીગ મશીનરી વિ.ની સુવિધા
    ૧૦૦ હો. પા.ના ૪ સેટ
    ૧ર૦ હો. પા.ના ૩ સેટ
    ૧૦૦ હો. પા.ના ૩ સેટ
    પંપ હાઉસ બે નંગ
ફીલ્ટર પ્લાન્ટ ઉપર પંપ હાઉસ, પંપીગ મશીનરી વિ.ની સુવિધા
    ૧ વધારાનું પંપ હાઉસ
    ૧૦૦ હો. પા.ના ૬ સેટ
    મા
    મા
ટેકનીકલ સ્ટાફ તથા વાહનો
    વો.વ.એન્જી. ૧
    વો.વ. કેમીસ્ટ ૧
    વો.વ. ઈલે. સુપ. ૧
વો.વ. ઈલે. સુપ. ૧
વો.વ. ઈલે. સુપ. ૧
વો.વ. ઈલે. સુપ. ૧
ટેકનીકલ સ્ટાફ તથા વાહનો
    વો.વ.સુપ્રિ. ૧
    વો.વ.સુપ. ૧
    જીપ
    મેટાડોર ૧
    મોટર સાયકલ ૪
ખર્ચ રૂ. ૧પ લાખ
હાલ પાણી સપ્લાય ૧૧ એમ. એલ. ડી. પ્રતિ દિન
ત્યારે પાણી સપ્લાય ર૧ એમ. એલ. ડી. પ્રતિ દિન
માથાદીઠ ખર્ચ રૂ. ૧૦૦ પ્રતિ વર્ષ
માથાદીઠ ખર્ચ રૂ. રપ૦ પ્રતિ વર્ષ
માથાદીઠ પાણી સપ્લાય ૮૦ લીટર / દિવસ
માથાદીઠ પાણી સપ્લાય ૧૩પ લીટર/ દિવસ
નળ કનેકશનની સંખ્યા ૧૩૧૦૦
નળ કનેકશનની સંખ્યા રપ૦૦૦
પાણી પુરવઠાના સોર્સ એક માત્ર ભાદર ડેમમાંથી જ ૩.૪ એમ. જી. ડી. પાણી પ્રતિ દિન ઉપાડ થાય છે. ખર્ચ રૂ. ૪૦ લાખ
પાણી પુરવઠાના સોર્સ એક માત્ર ભાદર ડેમમાંથી રીઝર્વેશન વધારવું ઘટે. ૩.૪ એમ. જી. ડી.થી વધારીને ૬ એમ. જી. ડી. સરકારશ્રીનાં લેવલે વધારવું ઘટે. ખર્ચ રૂ. ૧પ૦ લાખ
પાણી વિતરણ કુલ ૧૦ ઝોનમાં વહેંચણી કરી સપ્લાય થાય છે.
અંદાજીત પ૦ ઝોનમાં પાણી વિતરણ કરવાનું થશે.
ફાયર હાઈડ્રન્ટ નથી.
ફાયર હાઈડ્રન્ટ -- ૧૦
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.