અજીતસિંહ આર. જાડેજા
પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકા
   
 
નગરપાલિકા || ઈ-ગવર્નન્સ

    રાજય સરકારીશ્રીના અભિગમ અને આદેશાનુસાર જેતપુર - નગરપાલિકા દવારા સને ર૦૦૪- ર૦૦પ થી ઈ-ગર્વનન્સ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત કોમન એપ્લીકેશન સોફટવેરમાં નગરપાલિકાના ટેક્ષ બીલ તથા રીસીપ્ટ, એકાઉન્ટ, જન્મ તથા મરણ નોંધણી સર્ટીફીકેટ, પેરોલ, શોપ લાયસન્સ, કમ્પલેઈન એન્ડ ગ્રીવન્સ તથા અધર સર્ટીફીકેટ મોડયુલ્સ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

    ૧૧માં નાણા પંચની ગ્રાન્ટ અંતર્ગત આ યોજનાના કામે બે સર્વર, છ નોડસ, છ પ્રીન્ટર, સોફટવેર વિ. ની ખરીદી કરવામાં આવેલ છે. તથા તમામ મોડયુલ્સને " લોકલ એરીયા નેટવર્ક " થી જોડવામાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત હાલ કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કોન્સોલીડેટેડ ટેક્ષ બીલ,કોમ્પ્યુટરાઈઝડ ટેક્ષ રીસીપ્ટ, જન્મ મરણ સર્ટીફીકેટ, શોપ લાયસન્સ, પે સ્લીપ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનું ઉદઘાટન માન. પ્રમુખ શ્રીમતિ દીવાળીબેન ગોહેલના વરદ હસ્તે તા. ૩૦-૧૧-ર૦૦૪ના રોજ કરવામાં આવેલ. જે પ્રસ્તુત ફોટોગ્રાફમાં દ્દશ્યમાન થાય છે.

    ઈ-ગવર્નન્સ યોજના તળે નગરપાલિકામાં નીચે મુજબના કોમન એપ્લીકેશન સોફટવેર નગરપાલિકાના નિયમો તથા જરૂરીયાતો અનુસાર કસ્ટમાઈઝ કરાવી કાર્યાન્વીત કરવામાં આવેલ છે.

     પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તથા અન્ય કર- ટેક્ષ શાખા

     જન્મ મરણ સર્ટીફીકેટ - જન્મ મરણ શાખા

     શોપ લાઈસન્સ-શોપ શાખા

     કમ્પલેન એન્ડ ગ્રીવન્સ - વહીવટી શાખા(નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર)

     એકાઉન્ટ- એકાઉન્ટ શાખા

     પગાર બીલ- એકાઉન્ટ શાખા

     અધર સર્ટીફીકેટ - વહીવટી શાખા(ના.અ.પત્ર કલાર્ક)

     બાંધકામ પરવાનગી- સર્વે શાખા

     સોલીડ વેસ્ટ - સેનીટેશન શાખા

    

     પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તથા અન્ય કર - ટેક્ષ શાખા

    મીલ્કત વેરો, શિક્ષણ ઉપકર તથા પાણી ફીની પાછલી બાકી સહિત ચાલુ વર્ષના માંગણાઓની ડેટા એન્ટ્રી ની કામગીરી પુર્ણ કરી કોમ્પ્યુટરાઈઝડ અને એકત્રીત વેરા બીલ તૈયાર કરી બજાવવામાં આવેલ છે. તથા કોમ્પ્યુટરાઈઝડ રીસીપ્ટ તૈયાર કરી આપવામાં આવે છે.

     જન્મ મરણ સર્ટીફીકેટ - જન્મ મરણ શાખા

    જન્મ અને મરણ અંગેની અંદાજે પ૦,૦૦૦ એન્ટ્રીઓ કરવામાં આવેલ છે. જન્મ તથા મરણ સર્ટીફીકેટ કોમ્પ્યુટરાઈઝડ આપવામાં આવે છે. પ૦ વર્ષ ના રેકર્ડની ડેટા એન્ટ્રી કરવા કાર્યવાહી ચાલુ છે.

     શોપ લાઈસન્સ - શોપ શાખા

    તમામ એન્ટ્રીઓની કામગીરી પુર્ણ થઈ ગયેલ છે. કોમ્પ્યુટરાઈઝડ શોપ લાયસન્સ આપવામાં આવે છે.

     કમ્પલેન એન્ડ ગ્રીવન્સ - વહીવટી શાખા(નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર)

    નગરપાલિકાની સેવાઓ સબંધી ફરીયાદોની નોંધણી કરી કોમ્પ્યુટરાઈઝડ રીસીપ્ટ આપવામાં આવે છે. તથા ફરીયાદોનો સબંધીત શાખા મારફત ધોરણ સર નિકાલ કરવામાં આવે છે.

     એકાઉન્ટ - એકાઉન્ટ શાખા

   નગરપાલિકાના હિસાબોની રોજબરોજની નોંધ કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવામાં આવેલ છે. રાજય સરકાર શ્રી દ્રારા નવી હિસાબી પધ્ધતી (ડબલ એન્ટ્રી એકાઉન્ટ સીસ્ટમ) દરેક નગરપાલિકામાં અમલમાં મુકવા કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. જે પુર્ણ થયે તે પ્રમાણેની હિસાબી પધ્ધતી કોમ્પ્યુટરાઈઝડ અમલમાં મુકવામાં આવશે.

     પગાર બીલ - એકાઉન્ટ શાખા

    નગરપાલિકાના કર્મચારીઓના પગારબીલ (પે સ્લીપ સહિત) કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવામાં આવેલ છે.

     અધર સર્ટીફીકેટ - વહીવટી શાખા(ના.અ.પત્ર કલાર્ક)

   આવક, રહેઠાણ, લગ્ન વિગેરે સર્ટીફીકેટ (દાખલાઓ) કોમ્પ્યુટરાઈઝડ આપવામાં આવે છે.

     બાંધકામ પરવાનગી - સર્વે શાખા

   કસ્ટમાઈઝેશનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયે કોમ્પ્યુટરાઈઝડ પરવાનગીઓ આપવામાં આવશે.

     સોલીડ વેસ્ટ - સેનીટેશન શાખા

   ડેટા એન્ટ્રીની કામગીરી ચાલુ છે.

 
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.