નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || એકાઉન્ટ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એમ.કે. કોચરા કલાર્ક
એકાઉન્ટ
૯૭૨૬૫૧૧૨૫૪
શ્રી સી.સી. દવે કલાર્ક
એકાઉન્ટ
૯૪૦૮૯૨૫૪૬૫
શ્રી વી. બી. કાપડીયા પટાવાળા
એકાઉન્ટ
૯૭૨૬૭૧૫૨૬૪
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.