નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || એકાઉન્ટ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એન.પી.ધાધલ કલાર્ક
ટ્રેઝરર તરીકેની તમામ કામગીરી આવકના ભરણા સ્વીકારવા- ટ્રેઝરીરોજમેળ લખવો ચેક રજીસ્ટર નિભાવવુ ચતય ની માહીતીઓ તૈયાર કરવી વિગેરે કામગીરી
223740
શ્રી એચ. એમ. લીંબાણી કલાર્ક
પ્રો.ફંડને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી બીલો બનાવવા તથા હબ કોડ મુજબના રજીસ્ટરો લેઝર-રોજમેળ વિગેરે નિભાવવાની કામગીરી
9727507041
શ્રી એમ. કે. કોચરા કલાર્ક
બીલો બનાવવા-એડવાન્સ-ડીપોઝીટ કલાસી ફાઈડ રજીસ્ટરો નિભાવવા તથા કેશીયરની વધારાની કામગીરી
9726512104
શ્રી વી. બી. કાપડીયા પટાવાળા
પટાવાળાને લગતી તમામ કામગીરી-વીજળી બીલો ટેલીફોન બીલો ભરવા તથા સફાઈની કામગીરી
9786715264
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.