નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || એકાઉન્ટ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી બી. કે. મોરબીયા ઇન્ચાર્જ એકાઉન્ટન્ટ
એકાઉન્ટ
૯૦૩૩૭૫૩૩૯૧
શ્રી એમ.કે. કોચરા કલાર્ક
એકાઉન્ટ
૯૭૨૬૫૧૧૨૫૪
શ્રી પી. કે. ગોસાઈ ક્લાર્ક
એકાઉન્ટ
૯૦૫૪૯૩૩૫૪૯
શ્રી સી.સી. દવે કલાર્ક
એકાઉન્ટ
૯૪૦૮૯૨૫૪૬૫
શ્રી વી. બી. કાપડીયા પટાવાળા
એકાઉન્ટ
૯૭૨૬૭૧૫૨૬૪
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.