નગરપાલિકા || ચીફ ઓફીસરશ્રીની યાદી
4
ચીફ ઓફીસરશ્રી
કેડર
સમયગાળો...
શ્રી એચ. એચ. પરમાર નગરપાલિકા ધ્વારા નિયુકત કોમન કેડરમાં સમાવિષ્ટ ચીફ ઓફીસર
૧૧/૧૦/૭ર થી
શ્રી મામલતદાર, જેતપુર રેગ્યુલર મામલતદાર, ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
૦૧/૦ર/ર૦૦૧ થી
શ્રી સી. એલ. ભોંકીયા નિવૃત મામલતદાર (કરાર આધારિત ચીફ ઓફીસર)
૦પ/૦ર/ર૦૦૧ થી
શ્રી મામલતદાર, જેતપુર રેગ્યુલર મામલતદાર, ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
ર૭/૦૪/ર૦૦૧ થી
શ્રી એમ. જે. વઘેરા નિવૃત મામલતદાર (કરાર આધારિત ચીફ ઓફીસર)
૧૬/૧૦/ર૦૦૧ થી
શ્રી પી. જી. ગોસ્વામી કોમન કેડર (ડાયરેકટ રીક્રુટ)
૦૧/૦૬/ર૦૦ર થી
શ્રી જે. જે. પટેલ કોમન કેડર (ડાયરેકટ રીક્રુટ)
૦ર/૦૭/ર૦૦૪ થી
શ્રી પી. એચ. મકવાણા કોમન કેડર (ડાયરેકટ રીક્રુટ)
૧ર/૧૧/ર૦૦પ થી
શ્રી એચ. એ. શાહ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ગોંડલ નગરપાલિકા , ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
૧૮/૦૧/ર૦૦૭ થી
શ્રી વિક્રમ પાંડે પ્રોબેશ્નર આઈ. એ. એસ.
૧૭/૦૪/ર૦૦૭ થી
શ્રી એચ. એ. શાહ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ગોંડલ નગરપાલિકા , ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
ર૮/૦૪/ર૦૦૭ થી
શ્રી આર. એમ. પટેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ ચીફ ઓફીસર, જેતપુર તરીકે પ્રતિનિયુકિત ઉપર
૦૪/૦પ/ર૦૦૭ થી
શ્રી એચ. એ. શાહ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ગોંડલ નગરપાલિકા , ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
૦૧/૦૮/ર૦૦૭ થી
શ્રી વાય. કે. દેસાઈ જી.એ.એસ.
૦૬/૦૮/ર૦૦૭ થી
  મામલતદાર રી જેતપુર પાસે ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો ૧૪/૦૭/ર૦૦૯ થી
શ્રી પાથવન ગોસ્વામી
રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ધોરાજી નગરપાલિકા , ચીફ ઓફીસરનો વધારાનો હવાલો
૦૭/૧૦/ર૦૦૯ના બપોર બાદ થી
શ્રી ગૌરાંગ સી. પટેલ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ૦૧/૦ર/ર૦૧૦ થી
શ્રી ભરતકુમાર પી. વ્યાસ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ૧૮/૦૮/ર૦૧૩ના બપોર બાદ થી
શ્રી સી.બી.રબારી રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ થી
શ્રી એચ.કે.પટેલ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ગોંડલ નગરપાલિકા,ચીફ ઓફીસરનો વધારા નો હવાલો ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ થી
શ્રી નવનીતભાઈ સી. પટેલ રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ૦૯/૦૯/૨૦૧૯ થી
શ્રી અશ્વિનભાઈ ગઢવી રેગ્યુલર ચીફ ઓફીસર ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ થી
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.