જેતપુર-નવાગઢ || શૈક્ષણિક || નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ - જેતપુર નવાગઢ
શાળાનું નામ
સરનામું
શાળાનંબર ૧ તાલુકા સ્કુલ,કેપીટલ ટોકીઝની બાજુમાં, જેતપુર
શાળાનંબર ર તાલુકા સ્કુલ,કેપીટલ ટોકીઝની બાજુમાં, જેતપુર
શાળાનંબર ૩ રાજમહેલ કાપડ બજાર, જેતપુર
શાળાનંબર ૪ રાજમહેલ કાપડ બજાર, જેતપુર
શાળાનંબર પ જુની શાક માર્કેટની બાજુમાં, જેતપુર
શાળાનંબર ૬ જુની શાક માર્કેટની બાજુમાં, જેતપુર
શાળાનંબર ૭/૮ ઉજજડપા, બ્રાંચ કન્યા શાળા, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૧ બાવાવાળાપરા, ગીધાબાપાના દવાખાનાસામે, જેતપુર
શાળાનંબર ૧ર બાવાવાળાપરા, ગીધાબાપાના દવાખાનાસામે, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૩ સરસ્વતી વિનય મંદિર, ભાદરના કાંઠે, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૪ સરસ્વતી વિનય મંદિર, ભાદરના કાંઠે, જેતપુર
શાળાનંબર ૧પ નાઝાવાળાપરા, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૬ નાઝાવાળાપરા, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૭/૧૮ ગોપાવાડી પુલ પાસે, જેતપુર
શાળાનંબર ૧૯ ભાદરના સામા કાંઠે, જેતપુર
શાળાનંબર ર૦ જૂની શાક માર્કેટની બાજુમાં
શાળાનંબર ર૧ ભાદરના સામા કાંઠે, જેતપુર
શાળાનંબર રર જાગૃતિનગર, કેનાલની પાછળ, જેતપુર
શાળાનંબર ર૩ જાગૃતિનગર, કેનાલની પાછળ, જેતપુર
શાળાનંબર ર૪ નવાગઢ ચોકડી, નવાગઢ
શાળાનંબર રપ નવાગઢ ચોકડી, નવાગઢ
શાળાનંબર ર૬ ધોરાજી હાઈવે, નવાગઢ
શાળાનંબર ર૭ ધોરાજી હાઈવે, નવાગઢ
શાળાનંબર ર૮ બળદેવ ઘુસાની ધાર, નવાગઢ
શાળાનંબર ર૯ બળદેવ ઘુસાની ધાર, નવાગઢ
શાળાનંબર ૩૦ ભોજાધાર, જેતપુર
શાળાનંબર ૩૧ ભોજાધાર, જેતપુર
   
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.