જેતપુર-નવાગઢ || શૈક્ષણિક || શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની વિગત
શાળાનું નામ
સ્થાપના વર્ષ
વર્ગોની સંખ્યા
ફોન નંબર
શ્રી કમરીબાઈ હાઈસ્કૂલ જેતપુર.
(સરકારી શાળા)
૧૮૮૪
ધો. ૮ થી ૧૦ - ૯ વર્ગો
ધો. ૧૧ થી ૧ર - ૯ વર્ગો
ર૦૪૦૧
શ્રી કુંભાણી એચ. ઝેડ. એન્ડ પી. જે. મ્યુનિસિપલ ગલ્ર્સ હાઈસ્કૂલ - જેતપુર
૧૯૬૦

ધો ૮ -૧૧ વર્ગો
ધો ૯ - ૯ વર્ગો
ધો ૧૦- ૭ વર્ગો
ધો ૧૧- ૬ વર્ગો
ધો ૧ર- પ વર્ગો

ર૧૧૪૬
શ્રી સરસ્વતી વિનય મંદિર હાઈસ્કૂલ
૧૯૬૭
ધો ૮ ના વર્ગો
ર૦ર૧૮
શ્રી જી.કે. એન્ડ સી.કે. બોસમીયા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ
૧૯૭ર
આર્ટસ - ૮
કોમર્સ - ૬
બી. સી. એ.- ૩
બી. બી. એ.- ૩
ર૦૩પ૬
   
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.