નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || સેનીટેશન શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એચ.સી.ટાટમીયા
સી.સે.ઈન્સ.
સેનીટેશન શાખાને લગતા આયોજન તથા અમલીકરણ કામગીરી તથા તમામ આરોગ્ય શાખાને લગતી વહીવટી તેમજ સફાઈને લગતા આઉટ ડોરની ફરીયાદ નિકાલની, ગંદકીનાં કેઈસ કરવા વિ. સંચાલનની કામગીરી તથા સ્વર્ણીમ ગુજરાત, નિર્મળ ગુજરાતને લગતી કામગીરી તથા આયોજન અને કાર્યક્રમો કરવા તથા જનરલ બોર્ડ/સરકારશ્રી તરફથી જે નીતી નકકી કરવામાં આવેલુ તેનું અમલીકરણ કરવાની વિ. કામગીરી
9725337730
શ્રી આશિષ એમ. દવે
કલાર્ક
હાલ હાઉસ ટેક્ષ શાખામાં કલેરીકલ કામગીરી
9898168939 
શ્રી એન.વી.વ્યાસ
કલાર્ક
સેનીટેશન શાખાની એસ્ટાની કામગીરી
9879150393
શ્રી એચ. ડી. છેલાણા
કલાર્ક
સફાઈ - વહીવટી ચાર્જ વસુલ કરવા સુપ્રત થયેલ કામગીરી
9408575666
શ્રી એમ.એમ.હુશેની.
વોર્ડ પટાવાળા
વોર્ડ નં.૩ નાં સફાઈ કામદારોની હાજરી, સફાઈની વ્યવસ્થા દેખરેખ, ફરીયાદોનો નિકાલ વિગેરે કામગીરી
9725877843
શ્રી એ. કે. શેખ
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9879830219
શ્રી એમ. સી. શીંગાળા
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9974936267
શ્રી એમ. એન. પરમાર
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9428789737
શ્રી એચ. એસ. બ્લોચ
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9879600812
શ્રી આઈ. આઈ. પઠાણ
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9913378724
શ્રી પી. એન. ગરચર
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9067080977
શ્રી ડી. એમ. મહેતા
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9724102242
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.