નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || સેનીટેશન શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એચ.સી.ટાટમીયા
સીની.સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર
સેનીટેશન
૯૭૨૫૩૩૭૭૩૦
શ્રી ડી.એ. જેબલીયા
ક્લાર્ક
સેનીટેશન
૯૮૭૯૩૯૮૮૧૨
શ્રી એ. કે. શેખ
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૮૭૯૮૩૦૨૧૯
શ્રી પી. એન. ગરચર
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૯૨૪૭૬૮૨૦૧
શ્રી એમ.આર. રાડા
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૯૭૯૭૯૨૮૫૫
શ્રી બી.પી. છેલાણા
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૯૭૯૭૯૨૮૫૫
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.