નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || સેનીટેશન શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી એચ.સી.ટાટમીયા
સેનેટરી ઈન્સ.
સેનીટેશન
૯૭૨૫૩૩૭૭૩૦
શ્રી એન.પી. ધાધલ
કલાર્ક
સેનીટેશન(સબ રજીસ્ટ્રાર)
-
શ્રી ડી.એ. જેબલીયા
કલાર્ક
સેનીટેશન
૯૮૭૯૩૯૮૮૧૨
શ્રી એચ. ડી. છેલાણા
કલાર્ક
એન.યુ.એલ.એમ.
-
શ્રી એ. કે. શેખ
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૮૭૯૮૩૦૨૧૯
શ્રી પી. એન. ગરચર
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૯૨૪૭૬૮૨૦૧
શ્રી એમ.આર. રાડા
પટાવાળા
સેનીટેશન
૯૯૭૯૭૯૨૮૫૫
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.