તિન બતી - ચાર રસ્તાથી ઓળખાતો ચાપરાજવાળા ચોક
શિવાજી ચોક
   
 
જેતપુર-નવાગઢ || વર્તમાન || વિસ્તાર/વસ્તી
જેતપુર તાલુકામાં સમાવિષ્ટ વિસ્તાર
અકાળા
અમરનગર
અમરાપર
ઉમરાળી
કાગવડ
કેરાળી
ખારચીયા
ખીરસરા
ચારણસમઢીયાળા
ચાંપરાજપુર
જુની સાંકળી
જેતલસર ગામ
જેપુર
જાંબુડી
ડેડરવા
થોરાળા
દેરડી
દેવકીગાલોળ
પીઠડીયા
પીપળવા
પેઢલા
પાંચપીપળા
બાવા-પીપળીયા
બોરડી-સમઢીયાળા
મેવાસા
મોટાગુંદાળા
મોણપર
રબારીકા
રુપાવટી
રેશમડી-ગાલોળ
લુણાગરી
વાડાસડા
વાળાડુંગરા
સ્ટેશનવાવડી
સરધારપુર
સેલુકા
આરબટીંબડી
ખજુરીગુંદાળા
ચારણીયા
થાણાગાલોળ
નવીસાંકળી
પ્રેમગઢ
મંડલીકપુર
લુણાગરા
વિરપુર
હરીપર
જેતલસર જંકશન
ભેડા-પીપળીયા
જેતપુર શહેરની વસ્તી
 
વર્ષ
વસ્તી
વધારા-ઘટાડાની ટકાવારી
૧૯૦૧
૧પ,૯૧૯
-
૧૯૧૧
૧૬,પ૧૩
૦૩.૭૩
૧૯ર૧
૧૮,૬૯૪
૧૩.ર૧
૧૯૩૧
રર,૯૭૩
રર.૮૯
૧૯૪૧
ર૮,૪૦૬
ર૩.૬પ
૧૯પ૧
ર૮,૪૪૪
૦૦.૧૩
૧૯૬૧
૩૧,૧૬૧
૦૯.૬૪
૧૯૭૧
૪૧,૯૪૧
૩૪.૪૭
૧૯૮૧
૬ર,૮૦૬
૪૯.૭પ
૧૯૯૧
૯પ,ર૯૪
૬પ.૯૦
ર૦૦૧
૧,૦૪,૩૧૧
૦૦.૯૧
ર૦૧૧
૧,૧૮,૨૯૪
-
 
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.