નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || ટેક્ષ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી જે.આર. વ્યાસ
કલાર્ક
ટેક્ષશાખા
૯૮૨૫૨૩૧૬૧૮
શ્રી પી.એચ. ગીડા
કલાર્ક
ટેક્ષશાખા
૯૯૭૮૧૧૯૩૮૭
શ્રી એચ.જી.મકવાણા
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૯૯૯૮૫૧૮૫૧૧
શ્રી બી.એ. શીંગલ
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૯૮૭૯૮૪૬૩૩૪
શ્રી જે.એમ. વાણીયા
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૮૪૮૮૩૦૧૫૩૩
શ્રી જે.બી. દવે
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૯૯૦૯૦૬૪૮૯૧
શ્રી જે.પી. પરમાર
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૯૮૨૫૮૯૬૨૫૧
શ્રીમતી આર.ડી. બરછા
પટાવાળા
ટેક્ષશાખા
૯૬૬૪૬૪૧૪૩૩
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.