નગરપાલિકા || કર્મચારીઓની માહિતી || ટેક્ષ શાખા
4
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સુપ્રત થયેલ કાર્યો / ફરજો
ફોન નંબર
શ્રી વાય. એમ. ડોસાણી
કલાર્ક
ટેક્ષ કલાર્ક તરીકે સુપ્રત થયેલ કલેરીકલ કામગીરી
9904158800
શ્રીમતિ આર. ડી. બરછા
કલાર્ક
ટેક્ષ કલાર્ક તરીકે સુપ્રત થયેલ કલેરીકલ કામગીરી
9998552025
શ્રી એચ. બી. વૈદ
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9727573194
શ્રી એમ. આર. રાડા
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9979792855
શ્રી બી. એ. સીંગલ
પટાવાળા
પટાવાળા તરીકેની કામગીરી
9879846334
શ્રી એસ.સી.જોષી
પટાવાળા
વોર્ડ નં.ર તથા પ ટેક્ષના બીલો,નોટીસો,વોટર તથા પાણી ફીના બીલો બજવણીની કામગીરી
9979580980
શ્રી એસ.સી.વાધેલા
પટાવાળા
વોર્ડ નં.૬ તથા ૮ ટેક્ષના બીલો,નોટીસો,વોટર તથા પાણી ફીના બીલો બજવણીની કામગીરી
9328640610
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.