વીઝન ર૦ર૦ || રહેણાંક મિલ્કત
G
ર૦૦૪
ર૦ર૦
  રહેણાંક મિલ્કતની સંખ્યા - ૧૬ર૮૪
  બીન રહેણાંક મિલ્કતની સંખ્યા - પપ૬પ
  ઓપન પ્લોટની સંખ્યા - ૪૩૪૧
  રહેણાંક મિલ્કતની સંખ્યા - ૧૮ર૮૪
  બીન રહેણાંક મિલ્કતની સંખ્યા - ૬૩૬પ
  ઓપન પ્લોટની સંખ્યા - ૧ર૩૪૧
  હાઉસ ટેક્ષનું માંગણું રૂ.પ૭,૮૬,૯૩૩.૦૦
  શિક્ષણ ઉપકરનું માંગણું રૂ.૬૪,પ૦,૦૦૦.૦૦
 ઓપન પ્લોટની સંખ્યા - ૪૩૪૧ઓપન પ્લોટની સંખ્યા - ૪૩૪૧
  હાઉસ ટેક્ષનું માંગણું રૂ. ૧,૩પ,પ૦,૦૦૦
  શિક્ષણ ઉપકરનું માંગણું રૂ.૧,૬૩,૦૦,૦૦૦
  અન્ય આડકતરા કરવેરા તથા એકત્રીત કરોનું માંગણું રૂ. ૧,પ૧,પ૦,૦૦૦.૦૦
વા.ભા. મુજબ ટેક્ષની આકારણી કરવામાં આવે છે. ન પ્લોટની સંખ્યા - ૪૩૪૧ઓ
કાર્પેટ એરિયા આધારિત વા. ભા. નકકી કરી આકારણી કરવામાં આવશે.
ડીમાન્ડ રજીસ્ટર, આકારણી રજીસ્ટર, કેશ રજીસ્ટર, બીલો, નોટીસો, વોરંટો વિગેરે હસ્ત લિખીત છે.
ડીમાન્ડ રજીસ્ટર, આકારણી રજીસ્ટર, કેશ રજીસ્ટર, બીલો, નોટીસો, વોરંટો વિગેરે કમ્પ્યુટરાઈઝડ કરવામાં આવશે.
દરેક સેવા પ૦ ટકાથી વધુ સ્વનિર્ભર નથી.
તમામ સેવા સ્વ નિર્ભર થાય તેમ વેરાનું ધોરણ ગોઠવવામાં આવશે.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.