જેતપુર-નવાગઢ || ભૌગોલિક || વરસાદ

  જેતપુર શહેરના સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદની માહિતી

વર્ષ
વરસાદ
૧૯૯પ
પ૩પ મીલીમીટર
૧૯૯૬
૭૧૦ મીલીમીટર
૧૯૯૭
૬૦૭ મીલીમીટર
૧૯૯૮
૬૬૬ મીલીમીટર
૧૯૯૯
પ૮૩ મીલીમીટર
ર૦૦૦
૩૪૬ મીલીમીટર
ર૦૦૧
પ૪૪ મીલીમીટર
ર૦૦ર
૪૦૮ મીલીમીટર
ર૦૦૩
૭પ૧ મીલીમીટર
ર૦૦૪
૭૪૬ મીલીમીટર
ર૦૦પ
૬૯ર મીલીમીટર
   
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.