બી. પી. એલ યાદી
કમી કરેલ નામ ની યાદી
અ.નં
બી.પી.એલ નંબર
વોર્ડ નંબર
નામ
વિસ્તાર
૩૩૬ વિક્રમભાઈ જેઠાભાઈ મોઢવાડીયા ઇંટોના ભટ્ઠા પાછળ
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.