નગરપાલિકા || ફાઇનલ આન્સરકી
નગરપાલિકા || ૧૦-૧૧/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
પ્રોવિઝનલ આન્સરકી બાબતે વાંધાઓ અંગે અગત્યની સુચના
ઇલેક્ટરીકલ ઇન્સ્પેક્ટર.
વોટર વોર્કસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ.
મિસ્ત્રી.
વોટર વોર્કસ સુપરવાઇઝર.
ઓવસીયર.
 
નગરપાલિકા || ભરતી અન્વયે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ
ઇન્ફોરમેશન.
વોટર વોર્કસ સુપરવાઇઝર.
વોટર વોર્કસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ.
ઓવસીયર.
ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્પેક્ટર.
મિસ્ત્રી.
નગરપાલિકા || જુદી જુદી જગ્‍યાઓ માટેની ભરતી.
અમાન્ય અરજી ની વિગત તથા માન્ય અરજી ના ઉમેદવારો માટે સુચના.
તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૬ ના ગુજરાત સમાચાર (રાજકોટ આવૃત્તિ) તથા સંદેશ (અમદાવાદ આવૃત્તિ) પેપરમાં જુદી જુદી જગ્યાઓ ભરવા માટે આવેલ ભરતીની જાહેરાત (બીજો પ્રયત્ન).
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.