નગરપાલિકા || નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ મહેકમની જુદી જુદી જગ્યા ભરવા માટે જાહેરાત અન્વયે આવેલ ઉમેદવારી અરજીઓ પૈકી માન્ય અને અમાન્ય અરજીની વિગત-રીવાઈઝ
નગરપાલિકા || નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ મહેકમની જુદી જુદી જગ્યા ભરવા માટે જાહેરાત અન્વયે આવેલ ઉમેદવારી અરજીઓ પૈકી માન્ય અને અમાન્ય અરજીની વિગત
નગરપાલિકા || ગુજરાત સમાચાર તથા શ્રી નૂતન સૌરાષ્ટ્ર દૈનિક પેપરમાં તા.07/03/2019 ના રોજ આવેલ ભરતી ની જાહેરાત અન્વયેની સુચના
 
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.