ફાઈનલ આન્સર કી અંગેની અગત્યની સુચના
1. Water Works Supervisor PAPER SET A WATER WORKS SUPERVISOR
PAPER SET B WATER WORKS SUPERVISOR
PAPER SET C WATER WORKS SUPERVISOR
PAPER SET D WATER WORKS SUPERVISOR
2. Water Works Superintendent PAPER SET A WATER WORKS SUPERINTENDENT
PAPER SET B WATER WORKS SUPERINTENDENT
PAPER SET C WATER WORKS SUPERINTENDENT
PAPER SET D WATER WORKS SUPERINTENDENT
3. Overseer PAPER SET A OVERSEER
PAPER SET B OVERSEER
PAPER SET C OVERSEER
PAPER SET D OVERSEER
4. Electrical Inspector PAPER SET A ELECTRIC INSPECTOR
PAPER SET B ELECTRIC INSPECTOR
PAPER SET C ELECTRIC INSPECTOR
PAPER SET D ELECTRIC INSPECTOR
5. Mistri PAPER SET A MISTRI
PAPER SET B MISTRI
PAPER SET C MISTRI
PAPER SET D MISTRI
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.