નગરપાલિકા || સંપર્ક
જેતપર-નવાગઢ નગરપાલિકા - સંપર્ક
સરનામું
:
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકા,
 
તા. - જેતપુર
 
જી. - રાજકોટ, ગુજરાત.
ફોન નં
:
(૦ર૮ર૩)રર૦ર૪૪,૨૨૦૦૪૨,૨૨પ૦પપ
ફેક્સ નં
:
(૦ર૮ર૩)રર૭પરપ
ઈ-મેઈલ
:
નગરપાલિકાની કચેરીનો સમય:
     નગરપાલિકાની કચેરી રવિવાર તથા બીજો, ચોથો શનિવાર અને જાહેર તથા સ્થાનિક રજાઓ દરમિયાન બંધ રહે છે. કચેરીનો સમય સવારના ૧૦ : ૩૦ થી ૬ : ૧૦ નો છે. રીસેષ ટાઈમ બપોરના ર : ૦૦ થી ર : ૩૦ નો છે.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.