નગરપાલિકા || જુદી જુદી જગ્યાની ભરતી ની પરીક્ષા બાદનું મેરીટ લીસ્ટ
મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત
ઇલેક્ટરીકલ ઇન્સ્પેક્ટર.
વોટર વોર્કસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ.
મિસ્ત્રી.
વોટર વોર્કસ સુપરવાઇઝર.
ઓવસીયર.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.